Smluvní podmínky

Smlouva o pronájmu generátoru ozónu

Smluvní strany

Pronajímatel: Data Region s.r.o. – středisko Hromnice,
                         IČO:25232711
                         zastoupená panem Hynkem Vágnerem
                         na adrese: Hromnice 7, 33004 Hromnice (sportovní budova „V Kolnách“)

Nájemce: Jméno a Příjmení………………………………………
                
                  Adresa bydliště………………………………………..

                  Číslo dokladu totožnosti………………………………

 1. Předmět smlouvy

Předmětem pronájmu je generátor ozónu  (dále jen generátor), který je výhradním majetkem pronajímatele

Pronájem vzniká sepsáním smlouvy o pronájmu generátoru.

K sepsání je zapotřebí 2 dokladů totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz anebo cestovní pas) a dále složením vratné kauce ve výši 3000,-Kč (slovy: třitisíce korun)

 Cena pronájmu je stanovena dle platného ceníku pronajímatele.

 1. Práva a povinnosti pronajímatele

Pronajímatel má povinnost:

 • seznámit nájemce s technickým stavem předmětu nájmu, technickými  pravidly pro použití generátoru a dále jej seznámí s bezpečnostními požadavky při použití generátoru. Nájemce tuto skutečnost potvrdí svým podpisem na této smlouvě
 • převzít od nájemce předmět nájmu (na adrese provozovny) ve smluveném termínu

Pronajímatel má právo:

 • prověřit zda předmětu nájmu byl vrácen ve stejném technickém stavu  v jakém byl předán nájemci, a to ve lhůtě do 3 dnů od převzetí předmětu nájmu od nájemce
 1. Práva a povinnosti nájemce

Nájemce má povinnost:

 • po ukončení nájemního vztahu vrátit pronajímateli věci nepoškozené a v čistém stavu. V případě, že předmět nájmu bude vrácen v znečištěném stavu, zavazuje se nájemce uhradit pronajímateli náklady na vyčištění
 • uhradit případné náklady spojené s nakládkou, vykládkou a dopravou předmětu nájmu z místa převzetí do místa užívání a zpět okamžitě oznámit pronajímateli jakékoli poškození, zničení nebo odcizení předmětu nájmu
 • uhradit pronajímateli škodu vzniklou opotřebením věci nad obvyklý rámec  opotřebení
 • nezasahovat jakýmkoli způsobem do konstrukce předmětu nájmu, nebo je jinak upravovat
 • nepůjčovat a nezřídit třetí osobě užívací právo předmětu nájmu bez písemného souhlasu pronajímatele
 • uhradit pronajímateli vzniklou škodu na předmětu nájmu z důvodu nekompletnosti nebo poškození předmětu nájmu, a to neprodleně po jejím vyčíslení pronajímatelem a dále uhradit ušlý zisk po dobu opravy

Sankce

Smluvní strany se dohodly, že v případě poškození, ztráty nebo odcizení předmětu nájmu či v případě, že nebude předmět nájmu vrácen, je nájemce povinen uhradit pronajímateli škodu dle vyčíslení pronajímatele do 14 dnů ode dne vyčíslení škody. Smluvní strany se dohodly, že pro případ prodlení nájemce s úhradou nájemného je nájemce povinen uhradit spolu s dlužnou částkou i úroky z prodlení ve výši 0,5% denně z dlužné částky.

Záloha

Nájemce souhlasí, že je pronajímatel oprávněn zálohu jednostranně započítat oproti všem finančním nárokům vzniklým pronajímateli z této smlouvy.

V případě, že nájemce vrátí předmět nájmu nekompletní či poškozený, nebo předmět pronájmu nevrátí vůbec,  je pronajímatel oprávněn zadržet zálohu do doby, kdy bude vyčíslena škoda vzniklá na předmětu nájmu. Za poškození se v tomto případě považuje i neoprávněná úprava či oprava předmětu nájmu.

Záloha bude nájemci vrácena neprodleně poté, co bude nájemcem předán předmět nájmu ve stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.